Vs North Dakota Friday (Feb. 26, 2016) - unomavericks